Na pierwszym w tym roku posiedzeniu zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia.

Podczas posiedzenia jednogłośnie podjęto uchwałę  o pozytywnym zaopiniowaniu kryteriów podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na rok 2019 na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań oraz propozycji ich przeznaczenia.

Podział środków został dokonany z zastosowaniem zasad, celowości, gospodarności, racjonalności wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu kilku kryteriów. Wzięto pod uwagę między innymi stan i strukturę zarejestrowanych bezrobotnych, efektywności dotychczas realizowanych usług i instrumentów rynku pracy, zainteresowania pracodawców tworzeniem miejsc pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia) oraz refundacją kosztów utworzonego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Ważnym wskaźnikiem było zainteresowaniem gmin realizacją prac społecznie użytecznych i robót publicznych w latach ubiegłych, zainteresowania pracodawców organizacją miejsc stażowych,

zainteresowania osób bezrobotnych poszczególnymi formami wsparcia.

Od poniedziałku, 21 stycznia do 1 lutego można składać wnioski na organizację stażu. Zawieranie umów PUP zaplanował w terminie od 11 lutego do 15 marca 2019r.

Wnioski na pozostałe formy aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Jednocześnie PUP informuje, że termin naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zostaną podane w miesiącu lutym.