Krzysztof Wojtachnio p. o. dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim Panu Krzysztofowi Wojtachnio.

Decyzja ta jest wynikiem rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody świętokrzyskiego, dotyczącego ważności uchwały Zarządu nr 218/2016 w sprawie powołania Pana Pawła Walesica na stanowisko dyrektora PCPR w Ostrowcu Św.

Zarząd zdecydował o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na powyższe rozstrzygnięcie.

Pan Wojtachnio będzie pełnił obowiązki dyrektora PCPR od dnia 12 stycznia 2017 roku do czasu zakończenia procedur odwoławczych i ich wyników.

 

Krzysztof Wojtachnio:

Prawnik – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, ukończył dodatkowo studia ze specjalizacją „Organizacja pomocy społecznej” na Uniwersytecie Rzeszowskim, odbył studia podyplomowe „Socjoterapia z resocjalizacją”, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

W 2015 r. został dyrektorem Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Małachowie. W latach 2008-2015 pracował jako instruktor – terapeuta i wychowawca osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej.