KRZEMIONKI Z DOTACJĄ NA BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Dzięki dobrze napisanemu wnioskowi Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotację w wysokości 98.000 zł na realizację zadania pn. „Nieinwazyjne rozpoznanie segmentu C pola eksploatacyjnego Krzemionki”. Wniosek został złożony w listopadzie ubiegłego roku w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKDNiS.

Zadanie będzie miało na celu weryfikację rzeczywistego zasięgu pradziejowych wyrobisk górniczych oraz sposobu prowadzonej w nich eksploatacji w wysuniętej najbardziej na południowy wschód części pola górniczego Krzemionki.

Zaplanowane działania będą realizowane poprzez przeprowadzenie badań geofizycznych metodami: magnetyczną i georadarową oraz (ewentualnie) będą również poddane weryfikacji metodą elektrooporową w połączeniu z pozyskaniem luźnego materiału archeologicznego z powierzchni. Uzyskane wyniki posłużą wprowadzeniu skuteczniejszej ochrony konserwatorskiej tej części zabytku. Istotnym jest, że pole górnicze Krzemionki wraz z otoczeniem w ramach wpisu na Listę UNESCO dokonanego w roku 2019 zostało nazwane Komponentem 1 Dobra Światowego.