Kopalnia wapienia zagraża Pomnikowi Historii

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził „Dokumentację geologiczną złoża wapieni jurajskich „Sudół” w miejscowości Sudół w gminie Bodzechów. Informacja ta oznacza, że w pobliżu zabytkowych neolitycznych kopalni krzemienia może powstać odkrywkowa kopalnia wapienia. Oznaczałoby to koniec marzeń na wpisanie tego obiektu na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 
Złoże wapienia „Sudół”, które stało się zagrożeniem dla zabytków historii, ale także środowiska położone jest w kierunku północno – zachodnim od drogi wojewódzkiej 754 Ostrowiec Św. – Bałtów, w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej i częściowo w obrębie obszaru Natura 2000 Krzemionki Opatowskie. W pobliżu znajduję się rezerwat Ulów, obszar Natura 2000 Dolina Kamiennej oraz Rezerwat Archeologiczno Przyrodniczy Krzemionki z najcenniejszymi neolitycznymi kopalniami krzemienia. Kopalnie krzemienia pasiastego z epoki neolitu w Krzemionkach, jako zabytek o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju, zostały uznane za Pomnik Historii w 1994 r.
W lutym br. Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Św. otrzymało oficjalne potwierdzenie dokonania wpisu Krzemionek na prestiżową polską Listę informacyjną tworzoną przez Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. Szansa wpisania Krzemionek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO powoduje, że Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zdeterminowany jest do podjęcia wszelkich kroków w celu ich ochrony. Dlatego stanowisko Zarządu Powiatu jest jednoznaczne i niezmienne: nie zaakceptujemy działań powodujących nieodwracalne zmiany w górotworze, które mogą zniszczyć bezpowrotnie kopalnie krzemienia w Krzemionkach.
Poniżej wapieni, które planowane są do wydobycia, w utworach jury środkowej i górnej, zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 420 Wierzbica-Ostrowiec. Na terenie powiatu ostrowieckiego wody podziemne ujmowane są z niego licznymi ujęciami. Największe, jakie znajduje się w odległości około 2,5 km od złoża, to ujęcie Kąty Denkowskie. Jest to ujęcie komunalne i stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę miasta Ostrowiec Św. Zasilanie warstwy wodonośnej odbywa się głównie w drodze infiltracji opadów atmosferycznych. W rejonie, gdzie udokumentowano złoże, nad wapieniami zalega niewielkiej miąższości nadkład z osadów czwartorzędowych.
Inicjatywa nasza podyktowana jest koniecznością ochrony nie tylko samych Krzemionek, ale też terenów wokół rezerwatu. Niezwykle istotne jest, żebyśmy zachowali bezcenny skarb dla przyszłych pokoleń.
W tej sprawie podjęte zostały następujące stanowiska:
1. Stanowisko Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, wyrażające zdecydowany sprzeciwu wobec planowanej budowy kopalni odkrywkowej w obrębie udokumentowanego złoża wapieni jurajskich „Sudół”. Wyrażamy sprzeciw, gdyż uruchomienie zakładu górniczego w bliskiej odległości od Krzemionek skutkować będzie negatywną oceną naszego obiektu i odmową jego wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa.
2. Opinia Narodowego Instytut Dziedzictwa : Budowa kopalni odkrywkowej w bezpośrednim otoczeniu Rezerwatu Krzemionki Opatowskie zakłóci procesy kluczowe dla zachowania i ochrony tego wyjątkowego miejsca. Wszelkie zmiany w układzie i poziomie wód podziemnych, ingerencja w układ geomorfologiczny, a także nadmiar drgań czy zmiany w środowisku oddziałujące na lokalną florę i faunę, będą miały nieodwracalny wpływ na stan zachowania stanowisk archeologicznych, a w szczególności struktur kopalnianych krzemienia, potencjalnego miejsca światowego dziedzictwa.
3. Opinia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który z całą stanowczością zajął negatywne stanowisko odnośnie planowanego uruchomienia kopalni wapieni w miejscowości Sudół.
4. Opinia Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. wyrażająca zdecydowany sprzeciw wobec planowanych inwestycji w rejonie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych związanych z naruszeniem warunków geologicznych mogących powodować skażenie wód podziemnych zbiornika GZWP 420 w obrębie ujęcia Kąty Denkowskie– jedynego źródła wody pitnej dla miasta Ostrowca Św.

D01_1698           D01_1678

Powyższą informację i stanowiska otrzymali:
1. Prof. dr hab. Piotr Gliński- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Prof. dr hab. Jan Szyszko – Minister Środowiska
3. Andrzej Kryj – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
4. Jarosław Rusiecki – Senator Rzeczpospolitej Polskiej
5. Agata Wojtyszek -Wojewoda Świętokrzyski
6. Adam Jarubas -Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
7. Krzysztof Lissowski – p.o. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
8. Kazimierz Kujda -Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9. Dariusz Tomczak – p.o Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
10. Waldemar Pietrasik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
11. Damian Urbanowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
12. Jarosław Górczyński – Prezydent Miasta Ostrowiec Św.
13. Andrzej Jabłoński – Wójt Gminy Bałtów
14. Jerzy Murzyn – Wójt Gminy Bodzechów
15. Włodzimierz Szczałuba -Dyrektor Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Św.
16. Zdzisław Foremniak -Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
17. Adam Podsiadło -Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

D01_1674 D01_1679 D01_1681 D01_1695 D01_1701