KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I INNYCH POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAW PODCZAS STANU EPIDEMII

KOMUNIKAT

W SPRAWIE TERMINÓW W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I INNYCH POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAW PODCZAS STANU EPIDEMII

Informujemy, że z mocy prawa na podstawie art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 31 marca 2020 r. w okresie obecnego stanu epidemii lub ewentualnego stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID 19 – bieg terminów procesowych  i sądowych w postępowaniach administracyjnych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczętych przed tą datą ulega zawieszeniu na okres obecnego stanu epidemii lub ewentualnego stanu zagrożenia epidemicznego.

W okresie tym Starosta Ostrowiecki lub Zarząd Powiatu mogą w wyjątkowych przypadkach z urzędu wydać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub wyrazić stanowisko.

Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

Przepisów tych nie stosuje się do terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.