Komunikat prasowy

KOMUNIKAT PRASOWY

 

Uchwałą nr 15/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego wprowadził  nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Zmianie uległa nazwa dotychczasowego Wydziału Organizacyjnego, który obecnie będzie nosił nazwę: Wydział Organizacyjno-Prawny. Zmianie uległa też struktura wewnętrzna wydziału.

Zmianie uległa nazwa dotychczasowego Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych, który obecnie będzie nosił nazwę: Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Zmianie uległa też struktura wewnętrzna wydziału.

Zostały zlikwidowane Wydział Rolnictwa i Środowiska oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, zaś w ich miejsce został utworzony nowy Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.

Zostały zlikwidowane Wydział Dróg i Wydział Rozwoju Powiatu, zaś w ich miejsce został powołany nowy Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.

Zmianie uległa struktura wewnętrzna Wydziału Komunikacji, gdzie likwidacji uległ Referat Transportu, zaś zadania dotychczas realizowane w referacie przypisane zostały do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.

Bez zmian organizacyjnych pozostają: Wydział Finansowy, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Architektury i Budownictwa.

W miejsce dotychczasowego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powstał Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.

Likwidacji uległy: Zespół ds. Informacji i Komunikacji Społecznej oraz Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu, zaś zadania dotychczas realizowane w zespołach zostały przypisane innym komórkom organizacyjnym Starostwa.

Zespół Radców Prawnych został włączony do struktury Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

Po zmianach organizacyjnych w skład Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Organizacyjno-Prawny.
 2. Wydział Finansowy.
 3. Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.
 4. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
 5. Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.
 6. Wydział Komunikacji.
 7. Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.
 8. Wydział Architektury i Budownictwa.
 9. Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.
 10. Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
 11. Stanowisko ds. Audytu wewnętrznego.
 12. Stanowisko ds. BHP.
 13. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
 14. Inspektor Ochrony Danych.

Nowy Regulamin Organizacyjny dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim: www.ostrowiecki.eu w Biuletynie Informacji Publicznej.