Komunikat dotyczący rejestracji bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa Sars-CoV-2 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i aktualnie obowiązujące ograniczenia w poruszaniu się, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje , że rejestracja jako osoba bezrobotna jest możliwa:

1) przez Internet poprzez stronę: www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu

By dokonać rejestracji należy użyć profilu zaufanego bądź podpisu elektronicznego.

2) Jeżeli osoba nie posiada profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, może dokonać zgłoszenia zamiaru rejestracji (prerejestracja), która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej

Takiej osobie Urząd prześle pod wskazany adres oświadczenia i inne dokumenty celem ich podpisania. Rejestracja następuje z dniem wpływu do urzędu wszystkich, kompletnych i podpisanych dokumentów (pocztą tradycyjną bądź poprzez pozostawienie zamkniętej i podpisanej koperty zawierającej komplet dokumentów w skrzyni podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu). Do dokumentów wysłanych przez Urząd należy dołączyć kopie wszystkich wymaganych dokumentów do rejestracji pozwalających ustalić status bezrobotnego i prawo do zasiłku (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o okresie wykonywanej pracy w ramach umów cywilnoprawnych, inne mogące mieć wpływ na przyznanie świadczenia, w razie pytań prosimy o kontakt pod nr 41-265-42-08 wew. 266, 262, 256) z czytelnym podpisem i adnotacją „kopia wykonana z oryginału”.

Ważne w przypadku prerejestracji:

  • Datą przyznania statusu osoby bezrobotnej i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym- jest data wpływu do urzędu wszystkich kompletnych i podpisanych dokumentów.
  • W razie wątpliwości co do przekazanych danych pracownicy urzędu będą się
    z Państwem kontaktować telefonicznie lub przez e-mail, dlatego też ważne jest podanie prze Państwo poprawnych danych kontaktowych (przede wszystkim aktualny nr telefonu i/lub adres email).