Komunikat dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskiego. Możesz załatwiać sprawy elektronicznie!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce zachęcamy mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego do załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św za pomocą środków elektronicznych lub telefonicznie. Wydziały przygotowały specjalne numery telefonów oraz adresy skrzynek e-mail, dzięki którym będzie można załatwić sprawę lub zasięgnąć porady bez konieczności odwiedzania urzędu. Apelujemy o rozsądek. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Starostwa Powiatowego www.ostrowiecki.eu

 

Wydział Organizacyjno-Prawny

 1. Rejestracja stowarzyszeń, klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych

Niezbędne druki znajdują się na stronie internetowej starostwa www.powiat.ostrowiecki.eu w zakładce „mieszkańcy -stowarzyszenia”. Wypełniony i zeskanowany druk można przesłać na adres e-mail: beata_bronikowska@powiat.ostrowiecki.eu

Należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości:

 • 10 zł wydanie decyzji dotyczącej zmiany danych
 • 17 zł wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Opłata nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych. Decyzje i zaświadczenie zostaną przesłane pocztą na wskazany adres.

 

 1. Rejestracja interesantów w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Obowiązuje:

Szczegółowych instrukcji udzieli pracownik dokonujący rejestracji telefonicznej.

 

3. Referat obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

 • Składanie oświadczeń majątkowych radnych i dyrektorów podległych jednostek
 • Składanie wniosków na Zarząd
 • Składanie skarg, wniosków, petycji i interpelacji
 • Do dyspozycji mieszkańców udostępniony adres e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu

 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

W sprawach bieżących do dyspozycji mieszkańców dostępny jest następujący nr. tel. 41-247-61-30

Wszystkie Panie, które wykonywały badania mammograficzne w mammobusie stacjonującym na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymają wyniki badań za pośrednictwem poczty na adres domowy.

 

Wydział Komunikacji

Interesanci poprzez skrzynkę e-PUAP mogą składać zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu natomiast pocztą można złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy, o wymianę dowodu rejestracyjnego i o wyrejestrowanie pojazdu.

Udzielenie informacji może odbywać się drogą mailową w sprawach rejestracji i wyrejestrowania pojazdów pod adresem komunikacjia@powiat.ostrowiecki.eu lub telefonicznie 041 247 60 56, 247 60 62, 247 5202, 247 61 82, 247 52 67 natomiast  w sprawie praw jazdy pod adresem prawajazdy@powiat.ostrowiecki.eu  lub numerem telefonu 041 247 60 44, 247 60 48.

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wszelki kontakt w sprawach związanych z zadaniami realizowanymi przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zalecamy załatwiać drogą elektroniczną poprzez następujące kanały dostępowe:

 • adres e-mail: geodezja@powiat.ostrowiecki.eu
 • platforma ePUAP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
 • Geoportal Powiatu Ostrowieckiego
 • https://ostrowiec.geoportal2.pl

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z §20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

https://ostrowiecki.eu/zalatw-sprawe/zalatw-sprawe-2/geodezja/

 

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu z urzędem:

 • zaświadczenia o objęciu gruntu ustaleniami uproszczonego planu urządzeniowego lasu (do notariusza),
 • zaświadczenia o pochodzeniu gleby,
 • wyłączenie z produkcji rolniczej,

Wnioski można kierować drogą pocztową, mailową, lub e-PUAP. Stosowne zaświadczenia będą przesyłane drogą pocztową.

W przypadku pytań zaleca się kontakt telefoniczny (41 2476356 – sprawy dot. rolnictwa i środowiska, 41 2475270 – sprawy  dot. nieruchomości) .

 

Stosowne wnioski w sprawach prowadzonych przez wydział znajdują się do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w zakładce Załatw sprawę pod  adresami:

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Zwracamy się z prośbą by w miarę możliwości ograniczyć wizyty w wydziale, a w celu uzyskania niezbędnych informacji wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z pracownikami, przez ePUAP, wysyłając wnioski na e-maila: architektura@powiat.ostrowiecki.eu, pocztą tradycyjną oraz przez kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 247 6367,  41 247 5168,  41 247 6353.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

W przypadku gdy osobista wizyta  konsumenta nie jest konieczna, Powiatowy Rzecznik Konsumentów może udzielić  porady telefonicznie lub drogą mailową.

Tel:  41 247-61-42

e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat.ostrowiecki.eu

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

Wykaz spraw możliwych do załatwienia za pomocą poczty elektronicznej. Dokumentację prosimy kierować na następujące adresy e-mail: kancelaria@powiat.ostrowiecki.eu lub sekretariat@powiat.ostrowiecki.eu

Do dyspozycji pozostawiamy również nr. tel. 41 247-64-66

Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem Drogowym:

 1. przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton (Ostrowiec Św.),
 2. przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton (Kunów),
 3. przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton (Ćmielów – Boria),

Referat Zarządzania Drogami:

 1. lokalizacja pawilonu handlowego w pasie drogowym drogi powiatowej,
 2. lokalizacja reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej,
 3. lokalizacja urządzeń, przyłączy, itp. w pasie drogowym drogi powiatowej,
 4. lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej,
 5. remont/przebudowa zjazdu z drogi powiatowej,
 6. zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz umieszczenie urządzenia
  nie związanego z drogą wraz ze skanem zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

z zastrzeżeniem, aby załączniki graficzne zawarte we wnioskach były w rozmiarze A4, maksymalnie A3.

Inne pisma i dokumenty wyżej nie wymienione, nie wymagające złożenia
na określonym formularzu, można również przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną.

Dodatkowo prosimy, aby każdy wniosek zawierał numer telefonu i/lub adres mailowy w celu ustalenia warunków odbioru wydawanych pism/decyzji.

 

Stanowisko ds. transportu:

 1. wydanie/zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 2. wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 3. wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 4. stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji,
 5. wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 6. wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób:
 • samochodem osobowym,
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z  kierowcą,
 1. zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób:
 • wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji,
 • wydanie wtórnika licencji lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty,
 1. wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II i III,
 2. wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze
  nie przekraczającym granicy powiatu ostrowieckiego,
 3. wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
  na obszarze powiatu ostrowieckiego,
 4. dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 5. dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 6. kwalifikacja na egzamin dla kandydatów na instruktorów i wykładowców,
 7. zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy,
 8. wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy,
 9. przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy,
 10. dokonanie/zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 11. wydanie/zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.