Komunikat dla właścicieli pojazdów

Komunikat

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przypomina, iż stosownie do art. 71.ust.7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia oraz stosownie do art. 78 ust. 1 ww. ustawy właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

W związku z powyższym informujemy, iż od 01.01.2020r. weszły w życie przepisy dotyczące nałożenia kary pieniężnej:

  1. za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia
    z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  2. za niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Należy zaznaczyć, iż ww. przepisy dotyczące nakładania kar nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życia ustawy.