Karol Szczepaniak uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr I im. St. Staszica stypendystą Prezesa Rady Ministrów

 15 grudnia br. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystości wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość została zorganizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Stypendia otrzymało 133 najzdolniejszych uczniów z województwa świętokrzyskiego. Karol Szczepaniak uczeń kl. III c o profilu biologiczno – chemicznym LO nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. znalazł się w gronie nagrodzonych uczniów. Uczeń zarówno w klasie pierwszej jak i drugiej uzyskał średnią ocen 5,44 oraz wzorowe zachowanie. Jest finalistą XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, oraz został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”. Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy. W bieżącym roku szkolnym pełni funkcję przewodniczącego klasy. Jest pilny i obowiązkowy, zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, sumiennie uczestniczy w zajęciach oraz bierze udział w konkursach i zawodach sportowych. Gratulacje i podziękowania od Wojewody Świętokrzyskiego i Kuratora Oświaty, przyjął Karol Szczepaniak oraz dyrektor LO nr I D. Kaszuba. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują najzdolniejsi uczniowie szkół średnich. Nagroda przyznawana jest uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem, albo uczniom o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mających co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Dyrekcja LO nr I oraz Grono Pedagogiczne jest dumne z osiągnięć swojego wychowanka i pewne jego dalszych sukcesów.