Innowacja pedagogiczna w Samochodówce

Dzięki pracy i pomysłowości dyrekcji i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w szkole ruszyła innowacja pedagogiczna: „Dodatkowa praktyka zawodowa kluczem do kariery – otwórz się na sukces!” mająca na celu rozwój kompetencji zawodowych u uczniów.

Nowatorstwo opracowanego programu polega na wprowadzeniu dualnego systemu kształcenia, odpowiadającego potrzebom gospodarki regionalnej. W związku z powyższym, pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz pracodawcami, którzy wyrazili gotowość wdrożenia innowacji, zawarte zostały porozumienia w sprawie realizacji dodatkowych praktyk zawodowych w ramach innowacji pedagogicznej. Tym samym pracodawcy włączeni zostali w obszar kształcenia zawodowego uczniów, uczęszczających do klas, w których zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach szkolnych.

Program przeznaczony jest do pracy z uczniami klas: I – IV technikum, kształcącymi się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik usług fryzjerskich oraz z uczniami klas: I – III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce zawodowych przedmiotów praktycznych. Dodatkowe praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach branż: motoryzacyjnej, obróbki mechanicznej oraz fryzjerskiej o wysokim potencjale technologicznym, kadrowym i organizacyjnym. Nowatorski program w Samochodówce realizowany jest od 2 stycznia  i potrwa do czerwca 2017 roku. Każdy uczeń odbędzie dodatkowe praktyki zawodowe w wymiarze minimum 75 godzin.

Wdrożona innowacja jest dla uczniów szansą na zdobycie niezbędnego doświadczenia  zawodowego oraz zwiększa mobilności młodych osób na rynku pracy. Uczniowie nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznają nowoczesne materiały  oraz technologie, dzięki czemu jako absolwenci CKZiU będą mieli większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, która zapewni im realizację aspiracji zawodowych i godziwe warunki życia. Absolwenci Samochodówki staną się równoprawnymi kandydatami dla pracodawców o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom rynku pracy.

Podjęte działania przyczyniają się do stworzenia stałych instytucjonalnych form współpracy pomiędzy CKZiU a pracodawcami regionalnymi, która umożliwia im pozyskanie praktykantów stanowiących cenną pomoc w funkcjonowaniu firmy, a w dalszej perspektywie – absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w wyuczonym zawodzie. Organizacja dodatkowych praktyk stwarza ponadto pracodawcom możliwość zatrudnienia najzdolniejszych uczniów. Dzięki takim działaniom innowacyjnym CKZiU to niewątpliwie przykład  nowoczesnej placówki zawodowej kształcącej specjalistów.