Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Placówka Terenowa

Ostrowiec Świętokrzyski informuje

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński zawarł umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującą członków rodzin rolników, tj. dzieci które narażone są na zwiększone ryzyko wypadków w otoczeniu pracy ich rodziców.

Ubezpieczeniem objęte są dzieci do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017 roku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych członka rodziny poszkodowanego w następstwie wypadku podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).
Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Szczegóły na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Przypominamy, iż ostateczny ustawowy dzień na opłacenie należnych składek za IV kwartał 2016 r., upływa 31 października br..

Kasa przed tym terminem przesyła rolnikom przekazy do opłacania składek. W przypadku nie otrzymania przekazu prosimy o kontakt z Placówką Terenową w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kilińskiego 12a albo osobiście w celu wydrukowania przekazu lub telefonicznie celem ustalenia kwoty do wpłaty.

Zachowanie ciągłości ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników, domowników oraz członków ich rodzin

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że każdy rolnik objęty ubezpieczeniem społecznym jest obowiązany, w ciągu 14 dni zgłaszać jednostce Kasy wszystkie okoliczności istotne dla podlegania ubezpieczeniu, dotyczy to również osób stale pracujących w tym gospodarstwie.

Zgłosić należy niezwłocznie wszystkie przyczyny, które powodują objęcie ubezpieczeniem lub wyłączenie z ubezpieczenia, jak na przykład:

– podjęcie lub ustanie zatrudnienia w kraju lub za granicą (na podstawie umowy o pracę, zaświadczenia o podjęciu zatrudnienia, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia),

– zmiany powierzchni gospodarstwa rolnego,

– przyznanie prawa do emerytury lub renty przez każdą jednostkę przyznającą prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, w kraju i za granicą, dla rolnika lub współmałżonka.

Wyjaśniamy, że niezgłoszenie w terminie wszystkich okoliczności, które powodują objęcie lub wyłączenie z ubezpieczenia społecznego rolników, może powodować:

– obowiązek opłacenia należnych składek za okres wsteczny wraz z należnymi odsetkami za zwłokę,

– obowiązek zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, renty, emerytury lub innych przyznanych świadczeń z ubezpieczenia.

Wypadek przy pracy rolniczej

O zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego niezwłocznie po jego zdarzeniu.

Zgłoszenia dokonuje się w najbliższej Placówce Kasy.

Późne zgłoszenie wypadku może skutkować wydaniem decyzji odmawiającej prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.