I N F O R M A C J A

Starosta Ostrowiecki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, na okres 21 dni, tj. od dnia 10.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Bałtów, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie i oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów obr. Bałtów jako działka nr 1923/4
o powierzchni 0,2096 ha, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00048189/6, na czas oznaczony do 3 lat.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, III piętro, pokój nr 306, tel. (41) 247 62 47.