Harmonogram Sesji Rady Powiatu

Harmonogram Sesji Rady Powiatu

8 kwietnia 2015 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37 odbędzie się Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Zapraszamy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 6. Aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Ostrowieckim. (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim  (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Ostrowiecki gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza zdegradowanych terenów oraz zwiększenie potencjału turystycznego na terenie Powiatu Ostrowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z samorządami: Powiatu Starachowickiego, Powiatu Skarżyskiego oraz Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, Gminą Starachowice, Gminą Skarżysko-Kamienna, dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn.: „Strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna” dla Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) w ramach porozumienia partnerskiego  „Trójmiasto nad Kamienną” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Ostrowieckiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  w 2014r (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015 – 2022 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.