Grzegorz Waliszczak – stypendystą MEN po raz…. trzeci!

Zaledwie kilka tygodni temu uczeń klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu, Grzegorz Waliszczak, uczestniczył w uroczystej gali wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Za osiągnięcia naukowe przyznano mu również Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Grzegorz jest jednym z 13 uczniów z województwa świętokrzyskiego, którzy zostali wyróżnieni przez panią minister Annę Zalewską. Jest to wyjątkowy sukces Grzegorza i nauczycieli, którzy  przygotowali go do udziału w olimpiadach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Należy podkreślić, że corocznie około 300 uczniów w Polsce otrzymuje takie wyróżnienia. Grzegorz został stypendystą MEN po raz trzeci. Corocznie zdobywa tytuły laureata i finalisty olimpiad  przedmiotowych, konkursów językowych. Mimo że uczy się w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, został laureatem XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Jak podkreśla pani mgr Katarzyna Szczerbińska, nauczycielka języka polskiego, udział Grzegorza w olimpiadzie był ogromnym wyzwaniem. Uczeń, który w klasie drugiej realizował postawę programową na poziomie podstawowym, musiał opanować materiał z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.. Ogromne zaangażowanie pozwoliło mu na ukształtowanie umiejętności dokonywania wnikliwej analizy oraz wzbogacenie wiedzy na temat kontekstów kulturowych, historycznych i filozoficznych, umożliwiających samodzielne odczytywanie zarówno sensów dosłownych, jak i ukrytych dzieł literackich. Olbrzymia wiedza Grzegorza z zakresu nauki o języku została doceniona przez członków Komitetu Głównego, którzy przyznali mu nagrodę specjalną za „wzorowe opracowanie tematu językoznawczego na II etapie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz za bardzo dobre wyniki z innych sprawdzianów wiedzy o języku”. Kolejną pasją Grzegorza są nauki ścisłe. Na zajęciach szkolnych realizuje indywidualny program nauczania z biologii, matematyki /mgr Ewa Dębicka/ i języka niemieckiego /mgr Beata Kot/. Przygotowywany przez mgr Jolantę Wojtas, nauczycielkę biologii, został finalistą Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do zawodów centralnych Olimpiady Biologicznej w Warszawie zostało zakwalifikowanych 94 uczniów z całej Polski. Najpierw odbyły się egzaminy pisemne, a następnie ustne, podczas których uczniowie rozmawiali z komisją na temat swoich prac badawczych i odpowiadali na pytania z zakresu wszystkich działów biologii, rozpoznawali również preparaty badawcze. Jest to ogromny sukces Grzegorza, gdyż nie będzie musiał zdawać biologii na egzaminie maturalnym. Ponadto ma już wolny wstęp na kilka uczelni medycznych, np. w Lublinie czy Białymstoku. Jako jedyny uczeń z Ostrowca Św. reprezentował również województwo świętokrzyskie w finale XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Należy podkreślić, że w tym roku szkolnym Grzegorz zakwalifikował się do etapu okręgowego zawodów XLVI Olimpiady Biologicznej. Ksiądz mgr Tomasz Flis przygotował Grzegorza do Ogólnopolskiego Finału Olimpiady Wiedzy Teologii Katolickiej. Konkurs, który miał tym razem temat “Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”, nawiązywał do organizowanych w tym roku w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. Uczniowie, aby przygotować się do testu, musieli przeczytać kilkanaście homilii i przemówień św. Jana Pawła II do młodych, a także fragmenty Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, nauczania soborowego oraz kilka opracowań, głównie omawiających historię i ideę Światowych Dni Młodzieży. Warto nadmienić, że Grzegorz był bardzo aktywny jako wolontariusz-tłumacz podczas ŚDM w diecezji sandomierskiej. Pasją stypendysty są języki obce. Znajomość języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego wydają się być rzeczą oczywistą we współczesnym świecie. Jednakże zainteresowanie językiem arabskim czy językiem łacińskim jest rzadkością. To dzięki pracy z nauczycielką łaciny i języka włoskiego mgr Dorotą Wróbel został w ubiegłym roku laureatem XXXIII Olimpiady Języka łacińskiego i Kultury Antycznej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!