Grzegorz Waliszczak laureatem XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego!

Wysoki poziom nauczania języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim potwierdzają nie tylko wyniki egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (w rankingu przygotowanym przez „Echo Dnia”, w którym kryterium porównania były wyniki egzaminów przeprowadzonych w 2015 roku z przedmiotów obowiązkowych, szkoła zajęła 13. miejsce  w województwie, a średni wynik egzaminu z języka polskiego – 72% był najwyższy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego), ale również indywidualne osiągnięcia  uczniów.

W tym roku szkolnym liceum może pochwalić się kolejnym wielkim sukcesem. Uczeń klasy drugiej Grzegorz Waliszczak został laureatem XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uzyskanie tego tytułu uprawnia go do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka polskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej punktacji.

Grzegorz jest uczniem o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Posiada bardzo bogatą wiedzę polonistyczną. Jednak udział w OLiJP – co podkreśla nauczycielka języka polskiego, Katarzyna Szczerbińska – był dla niego poważnym wyzwaniem, gdyż wymagał  podjęcia  ogromnej  pracy dodatkowej. Uczeń realizuje w szkole materiał nauczania z języka polskiego na poziomie podstawowym. Mimo to opanował w bardzo dobrym stopniu treści oraz umiejętności ujęte w podstawie programowej z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Ogromne zaangażowanie pozwoliło mu na ukształtowanie umiejętności dokonywania wnikliwej analizy oraz wzbogacenie wiedzy na temat kontekstów kulturowych, historycznych i filozoficznych umożliwiających samodzielne odczytywanie zarówno sensów dosłownych, jak i ukrytych dzieł literackich.

Grzegorz Waliszczak to młody człowiek, którego cechuje erudycja i pasja poznawania. Systematycznie poszerza i pogłębia swoją wiedzę zarówno z zakresu literatury, jak i nauki o języku. Znajomość łaciny umożliwia mu odczytanie oryginalnego zapisu wielu dzieł polskich powstałych w języku łacińskim oraz ich twórczą interpretację, co znalazło wyraz w pracy napisanej na etapie szkolnym olimpiady na temat „Poezja łacińska w dawnej Polsce”. Wypowiedź ta została bardzo wysoko oceniona przez Komitet Okręgowy XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (55 punktów na 60 możliwych). Uczeń został zakwalifikowany do etapu pisemnego zawodów okręgowych, który potwierdził bardzo wysoki poziom jego przygotowania. Etap ustny olimpiady był bardzo ważny, gdyż decydował o zakwalifikowaniu do zawodów centralnych, a rozmowa z uczestnikiem nie tylko miała za zadanie zweryfikować samodzielność przygotowanej przez niego pracy na etapie szkolnym, ale również sprawdzić znajomość szeroko rozumianych kontekstów literackich oraz zagadnień językowych.

Etap centralny, na którym Grzegorz jako jedyny ze szkół powiatu ostrowieckiego, reprezentował województwo świętokrzyskie, odbył się w dniach od 7 do 9 kwietnia 2016 roku w Konstancinie. Wzięło w nim udział 176 uczestników, spośród których wyłoniono 35 laureatów.

Uzyskanie przez Grzegorza Waliszczaka tytułu laureata XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego to olbrzymi sukces, którego uczniowi serdecznie gratulujemy. Jest to również bardzo dobry przykład dla innych osób o zainteresowaniach humanistycznych.