Debata o granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego

            Gmina Waśniów była gospodarzem spotkania, na którym dyskutowano na temat zmian w granicach  Świętokrzyskiego Parku Narodowego, proponowanych rozporządzeniem ministerstwa ochrony środowiska. W dyskusji uczestniczyli: wicestarsota, Andrzej Jabłoński, członkowie zarządu powiatu, Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak wraz z radnymi powiatowymi, zastępca  naczelnika Wydziału Nieruchomości, Andrzej Potorski, wójt Krzysztof Gajewski, z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy.

            Założenia dotyczące zmian proponowanych przez rozporządzenie przedstawił dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Jan Reklewski. Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje swym obszarem trzy powiaty: kielecki, skarżyski i ostrowiecki. W sumie jest to 7694,6818 ha. Wśród proponowanych zmian  jest wyłączenie z tego obszaru gruntów enklawy na wzgórzu Świętego Krzyża o powierzchni ponad 1 ha oraz powiększenie powierzchni o leśną enklawę  w Grzegorzowicach w gminie Waśniów o powierzchni 62,5 ha. Jak podkreślał wicestarosta,  Andrzej Jabłoński, zarząd powiatu biorąc pod uwagę współpracę polegająca na dobrym, wspólnym interesie ze wszystkimi gminami należącymi do powiatu ostrowieckiego, przyjął stanowisko, że w głównej mierze, jeśli chodzi o stronę merytoryczną, odniesie się do opinii wyrażonej przez Radę Gminy w Waśniowie.

             Zarząd powiatu przyjął z zadowoleniem kwestię powiększenia obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego, jednak z uwagami, że nie będzie to kolidowało z formami gospodarczymi dotychczas funkcjonującymi dla mieszkańców gminy Waśniów. Z zapewnień dyrekcji parku wynika, że takie warunki zostały spełnione. Rada Powiatu ma prawo odnieść się do całej propozycji, w której sprawą budzącą wątpliwości jest wyłączenie z powierzchni  parku obszaru 1,034 ha w obrębie Świętego Krzyża. Zdajemy się  na opinię taką, że kierownictwo parku jest świadome decyzji, którą w tym zakresie podejmuje i przedkłada społeczeństwu. Sprawa od wielu lat budzi określone kontrowersje. Zarząd powiatu te kwestie zauważa, natomiast nie stanowią one podstawowej przesłanki. Wszystkie elementy wynikające z funkcjonowania parku, zarówno z jego dobrostanem, jak i z tego tytułu wynikającymi uciążliwościami  będą ponosić mieszkańcy gminy Waśniów, stąd też liczymy na wypracowanie wspólnego stanowiska –mówił wicestarosta, Andrzej Jabłoński.

        Opinię w tej sprawie wyrażą w formie uchwały radni powiatowi na najbliższej sesji Rady Powiatu.