Bus dla Małachowa, winda dla Denkowa

6 września 2017 r. Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda i Wicestarosta Eligiusz Mich przy kontrasygnacie Skarbnik Magdaleny Zieleń podpisali z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Oddział Świętokrzyski PFRON przyznał Powiatowi Ostrowieckiemu środki finansowe w łącznej wysokości 134 640,79 zł – 67 179,00 zł na zakup busa dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małachowie, zaś 67 461,78 zł to dofinasowanie do zakupu i montażu windy zewnętrznej dla NPOW „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Korzyści dla placówek

Przystosowanie budynku NPOW „Nasz Dom” do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez zakup windy zewnętrznej w znacznej mierze przyczyni się do łatwiejszego dostępu do budynku placówki, zwłaszcza osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

NPOW w Małachowie zapewnia swoim podopiecznym opiekę, kształcenie i wychowanie oraz  działalność rewalidacyjną w formie rehabilitacji społecznej. Jednostka położona jest poza miastem, a ze względu na niedostateczną komunikację miejską konieczne jest posiadanie własnego środka lokomocji. Zakup nowego busa pozwoli na zaspokojenie podstawowych potrzeb niepełnosprawnych wychowanków w zakresie transportu.