Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2020 rok został uchwalony

Na ostatniej sesji w 2019 roku radni Rady Powiatu Ostrowieckiego przyjęli zaproponowany przez Starostę Ostrowieckiego Marzenę Dębniak budżet na rok 2020.

Projekt budżetu na 2020 jest pochodną 2019 roku i sytuacją jaką zastaliśmy po zmianie władzy. Przez 2019 rok i to również widać w budżecie 2020 staraliśmy się jako zarząd powiatu nie doprowadzić do programu naprawczego, które narzuci RIO. Znając jednak realną sytuację i skalę potrzeb, ale także konieczność naprawy zastanych zaniedbań wprowadziliśmy swój wewnętrzny program naprawczy, aby pomimo trudnej sytuacji móc realizować ustawowe zadania ale także remonty i inwestycje, a powiat jako całość mógłby stabilnie funkcjonować. Te elementy są również widoczne w projekcie budżetu na 2020 rok- wyjaśniała podczas sesji starosta Dębniak.

Powiat posiada niewielkie dochody własne, żyje praktycznie z subwencji i dotacji. A to przekłada się też na możliwości budżetu. Oszczędności właściwie należy szukać w dobrym zarządzaniu, odpowiedniej ilości kadry, obniżeniu kosztów bieżących w funkcjonowaniu jednostek powiatowych. Ważnym elementem jest także pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie inwestycji oraz remontów. Zadłużony na ponad 57 milionów powiat ostrowiecki posiada zerową zdolność kredytową i RIO nie zgodzi się na zaciągnięcie kolejnego kredytu. Te wszystkie założenia legły u podstaw konstrukcji budżetu na 2020 rok.

Przeprowadzony w 2019 roku przegląd kadrowy we wszystkich jednostkach pozwolił na oszczędności na funduszu płac w 2020 roku w wysokości około 2.500.000 zł. Niestety podwyżka najniższego wynagrodzenia, która wchodzi w życie od 1 stycznia przyszłego roku pochłonie z tego około 2.200.000 zł. Pomimo tego w budżecie mamy też szeroki pakiet zadań remontowych oraz inwestycyjnych, a więc w zakresie remontów przewidujemy do realizacji:

  • Aleja JP2 w Ostrowcu
  • Droga w Nosowie łącznie ze skrzyżowaniem
  • Drogi w miejscowościach Piaski Brzóstowskie, Skała i Janik

Jako zadania inwestycyjne budżet przewiduje:

 • projekt w zakresie budowy ścieżki rowerowej chodzi tutaj o Dębową Wolę
 • przebudowę drogi z kanalizacją deszczową w miejscowości Denkówek
 • przebudowę drogi w Świrnie łącznie z chodnikiem, ścieżką rowerową i odwodnieniem –  dokumentacja projektowa
 • przebudowa ulicy 11 listopada w ramach II etapu zadania „ Ekologiczny transport miejski”
 • rozbudowa i przebudowa ulicy Samsonowicza tj. budowa ścieżki rowerowej, chodnika i skrzyżowania
 • odbudowa mostu w miejscowości Małe Jodło
 • dotacja celowa na drogę wojewódzką wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej
 • budowa lądowiska dla helikopterów przy szpitalu

Budżet ma również zabezpieczone środki w wysokości 380.000 zł na niezbędne remonty w szkołach.

Takie wydatki nie byłby możliwe z dochodów samego powiatu. Skutecznie występowaliśmy o środki zewnętrzne przede wszystkim z budżetu Państwa. Mam tu namyśli Fundusz Dróg Samorządowych i tak zwane „Powodziówki”. W sytuacji finansowej powiatu i gmin ościennych najmniej opłacalny jest Fundusz Dróg Samorządowych, gdyż jest to dziwne, że zadłużony, biedny powiat dostał dofinansowanie tylko 50%.

Należy szczególnie podkreślić, że bez pomocy finansowej miasta Ostrowca Św. i gmin wchodzących w skład powiatu realizacja wielu tych zadań w 2020 roku nie byłaby możliwa. Chodzi tutaj o pomoc finansową w zakresie wkładu własnego powiatu.

Budżet zawiera budowę lądowiska z rozłożonym finansowaniem na 2 lata, chyba ze zmieni się sytuacja finansowa powiatu. Jest to niezbędny element, aby w styczniu 2021 roku funkcjonował SOR. W przeciwnym przypadku SOR stałby się izbą przyjęć i musiałby nastąpić zwrot dotacji około 10.000.000 zł na budowę SORu.

W budżecie na 2020 rok jest 6.000.000 na pokrycie straty szpitala. Wszystkie pozyskane, zaoszczędzone i dodatkowe środki pozwolą podwyższyć tę kwotę o brakujące około 4.800.000 zł. Dobrze, że w tym roku udało się już pokryć 3.000.000 straty.

Powiat będzie występował do miasta Ostrowca oraz poszczególnych gmin o dalszy zakup sprzętu dla szpitala, a także zostanie złożony stosowany wniosek do skarbu Państwa. Budżet zabezpiecza również środki na wyposażenie SORu, ale konieczne będzie w samym szpitalu przeprowadzenie stosownych remontów, które wynikają z programu naprawczego np.: przeniesienie i rozbudowę stacji dializ.

Zostały także zabezpieczone środki na realizację projektu prowadzonego przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne. Pamiętacie Państwo, że dołożyliśmy do tego projektu prawie 3.000.000 zł.

Zabezpieczone są też dotacje związane z prowadzeniem dróg powiatowych przez miasto Ostrowiec i gminę Bodzechów. Jest to nieoceniona pomoc dla powiatu. A efekt szczególnie był widoczny w mieście. Jako jeden z niewielu powiatów prowadzimy i współfinansujemy, przy pomocy gmin usługi przewozowe na tak zwanych „wykluczonych liniach”.

Jest to trudny budżet. Zawiera on wiele niewiadomych, a w szczególności dotyczy to ostatecznej kwoty subwencji oświatowej. W 2019 roku powiat dołożył do oświaty, dzięki działaniom organizacyjnym, właściwym ułożeniu podwójnego rocznika niecałe 7.000.000 zł. A przypomnę, że w 2018 roku była to kwota na poziomie 9.000.000 zł. W 2020 roku planujemy około 5.000.000 zł i może to być kwota niewystarczająca. Przykre jest to też, że środki na remonty w szkołach mamy tylko na poziomie 380.000 zł podczas, gdy potrzeby w tym zakresie są wielomilionowe i wynikają z wielu lat zaniedbań w tym zakresie.

W budżecie też nie znajdziecie Państwo środków na promocję powiatu w szczególności przez sport.

W tym roku skutecznie złożono wnioski na tzw. „Powodziówki”, które będą realizowane na przestrzeni 3 najbliższych lat. W uzgodnieniu z poszczególnymi gminami będzie opracowany stosowny harmonogram ich realizacji, ale to też będzie wymagało zmiany budżetu na 2020 rok. Tych wniosków jest około dwudziestu.

Te wszystkie niewiadome , ale także działania oszczędnościowe, które ekipa starosty Marzeny Dębniak podjęła w tym roku przedłożą się na ostatecznie lepszą sytuację finansową w 2020 roku niż obecnie.

Trudny budżet będzie wymagał dyscypliny finansowej, liczenia się z każdą złotówką tym bardziej, że starostwo powiatowe oraz wszystkie jednostki powiatowe mają przygotowane projekt swoich budżetów na poziomie, który zabezpiecza tylko płace i bieżące funkcjonowanie. Należy także zwrócić uwagę, że wzrastają koszty mediów i niestety analizując choćby udział w podatku PIT i subwencję oświatową widzimy tutaj wyraźny regres. Projekt budżetu, posiada pozytywną opinię RIO.