Budżet Powiatu na 2018 rok uchwalony

Podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego 24 stycznia radni (14 głosami za przy 7 wstrzymujących się) przyjęli budżet powiatu na 2018 rok, wynoszący 131,2 mln zł.

To budżet nadwyżkowy – planowane oszczędności w wysokości 500 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Największą część wydatków budżetu, tj. 40%, jak co roku stanowią wydatki na oświatę (52 mln zł).

Drugą co do wielkości pozycję w budżecie zajmuje pomoc społeczna i piecza zastępcza, tj. 17% ogółu wydatków – 22,2 mln zł.

Inwestycje drogowe

W 2018 na zadania drogowe zaplanowana jest kwota 15 mln zł, tj. prawie 12% budżetu. Co roku środki przeznaczane na zadania drogowe są coraz wyższe:

2016 rok 9,2 mln
2017 rok 11,7 mln
2018 rok 15,0 mln

Coraz wyższe są także pozyskane dotacje na ten cel:

2016 rok 5,7 mln
2017 rok 6,9 mln
2018 rok 9,2 mln

Najważniejsze zadania drogowe w 2018 roku to m.in. remont ulicy Samsonowicza (3,3 mln zł), przebudowa drogi powiatowej Podstawie w zakresie kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami (1,3 mln zł), remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. (550 tys. zł), przebudowa skrzyżowania ulic Waryńskiego-Żeromskiego-Sienkiewicza w zakresie sygnalizacji świetlnej (70 tys. zł), zakończenie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Momina-Janowice (1,8 mln zł), stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej Ćmielów-Kszczonowice-Przeuszyn (2,4 mln zł), przebudowa drogi powiatowej nr 0662T w kierunku Nowej Dębowej Woli w zakresie budowy ścieżki rowerowej, remont drogi Antoniów-Bałtów (700 tys. zł), przebudowa przepustu w miejscowości Podgrodzie (50 tys. zł), będą prowadzone również prace projektowe oraz prace związane z uregulowaniem spraw własnościowych gruntów pod budowę chodników w Janowicach, Mominie, Starodroże, Wymysłów-Janik.

Wielkie projekty w szpitalu i w muzeum

W 2018 roku rozpocznie się budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ Ostrowiec Św. (całość zadania to 10,5  mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 6 mln zł, a wkład własny 4,5 mln zł). Planowane zakończenie inwestycji to 2020 rok.

Kolejną inwestycją w szpitalu będzie budowa ośrodka terapii uzależnień i dochodzenia do trzeźwości (1 mln zł). Dzięki temu znacząco poprawią się warunki korzystania z pomocy medycznej, zwłaszcza na SOR. Zakończenie inwestycji w 2018 roku.

Ponadto:

– dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala 200 tys. zł

– pokrycie straty netto szpitala w wys. 389 125,09 zł

– budowa parkingu przy szpitalu 140 tys. zł

W ostrowieckim muzeum rozpoczęto realizację projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”. Całość zadania to 11,1 mln zł (w tym: dofinansowanie 7,7 mln zł, wkład własny powiatu 3,4 mln zł).

Ważna profilaktyka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu, wśród których tak dużym zainteresowaniem cieszą się zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w budżecie zapisane zostały środki w wys. 100 tys. zł na realizację tych zadań – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Ponadto, w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy jakości korzystania z urzędu osobom niepełnosprawnym zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych. Koszt wyniesie 300 tys. zł, w połowie finansowany środkami z PFRON.