Aktywnie i efektywnie

Przedsiębiorcy i bezrobotni wspierani przez PUP

Mimo trudności jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy działa na najwyższych obrotach. Wszystkie zadania są realizowane na bieżąco, a co warte podkreślenia nasz urząd pracy jest jednym z liderów w regionie jeśli chodzi o realizację tarczy antykryzysowej. Sprostanie tym wyzwaniom jest możliwe dzięki mobilizacji i dużej aktywności dyrekcji i załogi PUP.

– Dziękuję dyrekcji oraz pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za bardzo dobrą pracę na rzecz bezrobotnych oraz przedsiębiorców. Ta aktywność jest tym bardziej widoczna dzisiaj, kiedy walczymy z epidemią oraz jej skutkami także w gospodarce– powiedziała Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak.

Tarcza w powiecie

Bardzo ważnym i widocznym zakresem działalności urzędu pracy jest realizacja założeń zawartych w tzw. tarczy antykryzysowej. Dyrekcja instytucji położyła duży nacisk na szybkie i sprawne rozpatrywanie napływających od przedsiębiorców wniosków np. w sprawie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

– Wiemy jak ważne i potrzebne przedsiębiorcom są środki na ratowanie ich działalności gospodarczych. Dlatego tak ułożyliśmy pracę, aby jak najsprawniej realizować napływające w dużej ilości wnioski. Pogodziliśmy bieżącą pracę i obsługę bezrobotnych z realizacją tarczy antykryzysowejwyjaśniła Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św.

Wspomniana tarcza antykryzysowa nakłada na urząd pracy nowe zadania, które przewidują trzy formy pomocy dla przedsiębiorców oraz jedną dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Pierwszym realizowanym od 2 kwietnia zadaniem jest niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. Ta forma pomocy obejmuje również samozatrudnionych. Pożyczka udzielana jest w wysokości 5 tys. zł, a jej oprocentowanie jest bardzo niskie i wynosi jedynie 0.05 % w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Dotychczas wypłacono ponad 2 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 10 milionów zł.

Drugą formą wsparcia jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w okresie 2 miesięcy roku 2020 w porównaniu do tego samego okresu w roku 2019. Dofinansowanie może zostać przyznane na okres 3 miesięcy. Obliczane jest ono w zależności od procentowego spadku obrotów:

  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Dotychczas zrealizowano 242 wnioski na łączną kwotę prawie 450 tys. zł.

Kolejna forma wsparcia dotyczy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w okresie 2 miesięcy roku 2020 w porównaniu do tego samego okresu w roku 2019. Dofinansowanie może zostać przyznane na okres 3 miesięcy, a obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych Umową przez okres dofinansowania oraz musi złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania. Dotychczas zrealizowano 40 wniosków na kwotę prawie 320 tys. zł.

Ostatnią z dostępnych form wsparcia jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego. Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r. W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

  • co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Podmiot, który otrzymał wsparcie zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. Do powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły 3 wnioski, które są w trakcie realizacji.

Wsparcie dla bezrobotnych

Mimo epidemii koronawirusa oraz zamknięcia urzędu z tego powodu, obsługa i pomoc bezrobotnym nie została wstrzymana. Dyrektor Małgorzata Stafijowska tak pokierowała pracą urzędu, że mimo trudności realizowano szereg działań pomocowych dla osób bezrobotnych.

W tym czasie bezrobotni mogli potwierdzać swoją gotowości do podjęcia zatrudnienia telefonicznie bez konieczności odwiedzania urzędu. Ponadto osoby, które utraciły pracę mogły rejestrować się elektronicznie jak i skorzystać z prerejestracji oraz złożyć dokumenty do specjalnej bezpiecznej skrzynki podawczej, która znajduje się przed głównym wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy. Na potrzeby osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców utworzyliśmy również bezpieczny punkt przyjęć interesantów- wyjaśniła dyrektor Stafijowska

Nadal realizowane są również umowy w ramach subsydiowanego zatrudnienia (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje dla bezrobotnych, doposażenia stanowisk pracy, bony zasiedleniowe). Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników PUP liczba osób bezrobotnych zaaktywizowanych w ramach subsydiowanego zatrudnienia w I kwartale 2020 r. wyniosła 200 osób, a sam urząd zajął pierwsze miejsce wśród 13 Powiatowych Urzędów Pracy województwa świętokrzyskiego. Łączny udział osób bezrobotnych w różnych programach wsparcia to ponad 400 osób. Aktywizacja osób bezrobotnych to również realizacja bieżących ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców. W kwietniu realizacja ofert pracy dotyczyła 46 stanowisk pracy. Warto przypomnieć, że aktualne oferty pracy znajdują się  na stronie internetowej urzędu oraz na facebooku.

Nadal realizowane są zadania w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego – podpisanych jest 16 umów na 48 stanowisk pracy. Kolejny nabór wniosków planowany jest w czerwcu. Pracownicy PUP regularnie sprawdzają  nowopowstałe miejsca pracy jak również monitorują zawarte umowy. Poza tym od 20 kwietnia 2020 r. rozpoczęto nabór wniosków w ramach prac interwencyjnych dla osób powyżej 50 roku życia. Nabory w systemie ciągłym dotyczą robót publicznych, prac interwencyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorców.