Akademia biznesu

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jest realizatorem projektu „Akademia biznesu – II edycja”.

REKRUTACJA

W ramach projektu będzie zorganizowany jeden nabór, podczas którego osoby chcące starać się o środki na założenie działalności gospodarczej, będą zobowiązane do złożenia formularza rekrutacyjnego wraz wymaganymi  z załącznikami.

NABÓR PROWADZONY BĘDZIE W OKRESIE 02.10 – 03.11.2017r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, tzn. wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz załączenie do niego dokumentów, o których mowa w paragrafie 5 Regulaminu projektu.

Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (należy je nadać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Beneficjenta:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Biuro Projektu „Akademia biznesu – II edycja”
ul. Warszawska 27/1

25-518 Kielce

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz.  08:00 – 16:00

Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru (02.10.2017r).

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, dokumenty niekompletne, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Kserokopie dokumentów składanych na etapie rekrutacji muszą być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez Uczestnika.

W procesie rekrutacji przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty rekrutacyjne.

Złożone/przesłane zgłoszenia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Każde zgłoszenie zostanie ocenione w skali od 0 do 100 punktów. Przesłane zgłoszenia zostaną ocenione zgodnie z „Kartą oceny formularza rekrutacyjnego” dostępną w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Po ocenie formularzy rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną sporządzone zostaną listy rankingowe, na podstawie których 42 osoby (w tym 23 kobiety oraz 19 mężczyzn) zostanie zakwalifikowane do udziału w  projekcie (kierując się wynikami oceny formularzy rekrutacyjnych oraz zapisami Regulaminu projektu).

Ocena punktowa przyznana przez Komisję Rekrutacyjną jest ostateczna. Od oceny Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych i realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Akademia biznesu” jest skierowany do osób powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiegoktóre nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i należą do jednej z poniższych grup:

  • Kobiety,
  • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
  • Osoby długotrwale bezrobotne,
  • Osoby powyżej 50 roku życia,
  • Osoby niepełnosprawne,
  • Mieszkańców obszarów wiejskich,
  • Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy.

Preferowanymi grupami wsparcia w projekcie są:

– Osoby niepełnosprawne,

– Osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające na KRUS),

– Mieszkańcy obszarów wiejskich.