Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Głównym punktem obrad Rady Powiatu 24 maja było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiemu.

– Zatwierdzaliśmy budżet, którego zarysy stworzyły poprzednie władze powiatu. Mówiłem wówczas, że będzie on poddawany ciągłym zmianom, w zależności od potrzeb mieszkańców i powiatu. Urealniliśmy  budżet – wcześniej był on przeszacowany zarówno pod katem przychodów, jak i wydatków. Budżet po naszych zmianach to 127 mln zł przychodów i 130 mln zł po stronie wydatków. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu, nie wniosła żadnych uwag – mówi starosta Zbigniew Duda. – Budżet nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych, ponadto zapłaciliśmy zaległe składki ZUS na nauczycieli – ponad 1,6 mln zł plus ZUS bieżący, czyli w sumie ponad 3 mln zł.

Inwestycjom, oświacie, wydatkom i przychodom poświęcona była prezentacja, którą podczas sesji przedstawiła radnym i gościom Magdalena Zieleń, skarbnik Powiatu Ostrowieckiego. W ubiegłym roku, w zakresie inwestycji wykonano m. in. remont ul. Chrzanowskiego, przebudowę mostu na ul. Mickiewicza, zakończono projekt scalenia w gminie Okół, zakupiono rezonans magnetyczny, wykonano remont pomieszczeń pod rezonans w szpitalu. Jeżeli chodzi o imprezy promujące Powiat Ostrowiecki, zorganizowano Kiermasz Tradycji Wielkanocnych.

Ostatecznie Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium – za jego udzieleniem głosowało trzynastu radnych, dziesięciu zaś wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji podjęto także szereg innych uchwał, m. in. zatwierdzono sprawozdania finansowe za 2015 rok przedstawione przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Muzeum Historyczno-Archeologiczne, przyjęto sprawozdanie z zakresu zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.

DSC_2108   DSC_2031

DSC_2067   DSC_2076