Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas sesji 30 czerwca br. 15 głosami „za” radnych koalicji Prawo i Sprawiedliwość – Platforma Obywatelska oraz radnych niezależnych przy 7 głosach „przeciw” radnych opozycyjnych z KWW Jarosława Górczyńskiego przyjęto realizację budżetu za 2016 rok i udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego.

Miłym akcentem było wręczenie z tej okazji kwiatów dla członków Zarządu od Przewodniczącego Rady oraz dwóch wiceprzewodniczących. Jerzy Brożyna pogratulował tak dobrych wyników finansowych i poparcia ze strony radnych.

A jest czego gratulować, bo polityka finansowa powiatu ostrowieckiego jest stabilna. Zadłużenie powiatu, choć znajduje się na poziomie 58 mln zł jest systematycznie spłacane. Tylko w ubiegłym roku powiat spłacił razem z ratami i odsetkami 1,9 mln zł. Zaplanowane dochody w wysokości 123,8 mln zł wykonano w 99,29%.

– Kondycja finansowa powiatu ostrowieckiego uległa zdecydowanej poprawie. Po raz pierwszy od 2001 roku została wygenerowana realna nadwyżka w wysokości 3,8 mln zł. Powiat, który czekał na to 16 lat, posiada bieżącą płynność finansową. W 2016 roku ani razu nie korzystaliśmy z debetu na koncie. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła do realizacji budżetu w 2016 roku żadnych uwag – mówił starosta Zbigniew Duda.

– Należności długoterminowe i krótkoterminowe w stosunku do 2015 roku zmalały. Powiat nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań. Zaległości z lat ubiegłych, dotyczące m.in. składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli, zostały spłacone i są płacone na bieżące – powiedziała skarbnik Magdalena Zieleń.

Najwięcej wydatków w 2016 roku powiat poniósł na oświatę i wychowanie (56,9 mln zł) oraz pomoc społeczną i ochronę zdrowia (27,8 mln zł). Na ochronę zdrowia przeznaczono 4,27 mln zł. Dotacje dla szpitala na zakup specjalistycznego sprzętu wyniosły 456 tys. zł. Na profilaktykę i promocję zdrowia przeznaczono niemal 20 tys. zł. Szpital z nadwykonań rzędu 10 mln uzyskał z Narodowego Funduszu Zdrowia rekordowy zwrot 86% tej kwoty. Na rodziny zastępcze wydano 3,1 mln zł, a na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2,8 mln zł.

Ponad 9 mln zł wydano na remonty i przebudowy dróg powiatowych. Z tej kwoty ponad 5 mln zł to środki zewnętrzne (budżet państwa, budżety innych gmin, Nadleśnictwo Ostrowiec). W sumie w 2016 roku wykonano 13,25 km dróg, prawie 4 km chodników, 782 m ścieżek rowerowych. Dokonano remontu 4 przepustów: w Zajączkowicach, Garbaczu, Buszkowicach i Stokach Dużych, wybudowano także 2 zatoki autobusowe. Najważniejsze inwestycje drogowe to: pierwszy etap przebudowy ulicy Polnej (obecnie realizowany jest II etap), przebudowa ulicy Armii Ludowej w Szewnie oraz rozpoczęcie rozbudowy ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie.

Realizacja budżetu nie spotkała się jednak z aprobatą ze strony opozycji. Największa krytyka radnych opozycyjnych dotyczyła sytuacji w szpitalu i działalności Muzeum Historyczno-Archeologicznego.

– Jestem zdumiony tym, co usłyszałem, bo to politykierstwo. Od kiedy finanse szpitala czy też muzeum wchodzą w budżet powiatu? – pytał starosta Zbigniew Duda. – W swoim stanowisku nie odnieśliście się do żadnej liczby opisującej budżet. Przez blisko trzy lata nie przedstawiliście prawie żadnego projektu uchwały do budżetu. Owszem, opozycja powinna patrzeć na ręce władzy, ale opierać się na prawdzie. Krytykujecie inicjatywy powiatu, ale dlaczego w nich nie uczestniczycie? Dziwię się krytyce jako sztuce dla sztuki, tym bardziej, że ubiegłoroczny budżet był dobry, najlepszy od wielu lat.

Po przedstawieniu swoich stanowisk i wymianie zdań, Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.