Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres
ul. Adama Wardyńskiego 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail:  geodezja@powiat.ostrowiecki.eu

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału – Łukasz Śliwiński
tel. (41) 249-92-10

Sekretariat Wydziału
pokój 11
tel. (41) 249-92-10
Renata Drewniak

Referat Geodezji i Katastru

Kierownik Referatu – Agnieszka Gontarczyk
pokój  13
tel. (41) 249-92-16

pokój 12
tel. (41) 249-92-14
Dorota Sałata
Dorota Wójcik

pokój 12
tel. (41) 249-92-13
Katarzyna Kwiecień

pokój 14
tel. (41) 249-92-17
Ewa Malanowicz
Małgorzata Kałuża

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Referatu –
pokój  21
tel. (41)  249-92-25

pokój 1
tel. (41) 249-92-04
Magdalena Kowalewska
Ewelina Graboń
Agata Surowiec

pokój 1
tel. (41) 249-92-01
Kamil Skiba

pokój 22
tel. (41) 249-92-24
Agnieszka Padoł
Kamil Osojca

pokój 24
tel. (41) 249-92-26
Maciej Drożdżowski
Radosław Cichocki

pokój 25
tel. (41) 249-92-22
Grzegorz Olszański
Damian Sala

pokój 26a
tel. (41) 249-92-20
Aleksandra Jakubowska
Paulina Kupiec
Zofia Tokarz

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Przewodnicząca –
pokój 21
tel. (41) 249-92-25

pokój 26
tel. (41) 249-92-20
Joanna Fałdrowicz

Wnioski (wzory poniżej)
należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka 37 lub przesyłać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym!

Geoportal Powiatu Ostrowieckiego

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są również w formie usługi WMS pod adresem:
http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. Zakładanie osnów szczegółowych;
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 6. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
  1. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  3. rejestru cen i wartości nieruchomości,
  4. szczegółowych osnów geodezyjnych,
  5. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.
 7. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych
  w wymienionych powyżej bazach danych w szczególności:

  1. map ewidencyjnych,
  2. map zasadniczych.
 8. Przeprowadzanie postępowań scaleniowych lub wymiennych;

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Geodezji i Katastru:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. geodezji i katastru.
  c. Stanowisko ds. scalania i wymiany gruntów.
 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjno – kartograficznej.
  c. Stanowisko ds. nadzoru robót geodezyjnych i kartograficznych.
  d. Stanowisko ds. informatycznych.
 5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
  a. Przewodniczący Zespołu.

 

Sposób załatwiania spraw w zakresie udostępniania materiałów PZGiK

Zgodnie z §20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

 • pisemnej,
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym;
 • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących zadania publiczne.

 

WZORY WNIOSKÓW
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB (formularz P1)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P2)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (formularz P3)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (formularz P4)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT (formularz P5)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych BDSOG (formularz P6)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 (formularz P7)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P8)
Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (Formularz EGiB)
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Wniosek – Internetowa Narada koordynacyjna

WZORY WNIOSKÓW DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG)
Załącznik nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Cel lub zakładany wynik pracy
Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Rodzaj pracy
Załącznik nr 3 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Kod i nazwa materiału zasobu
Formularz zgłoszenia prac kartograficznych (formularz ZK)
Załącznik do wzoru zgłoszenia prac kartograficznych – Kod i nazwa materiału zasobu
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

WZORY DOKUMENTÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ STAROSTĘ OSTROWIECKIEGO
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego
Wzór licencji dla licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych
Licencja_dla_wykonawcy_prac_gik
Wzór dokumentu obliczenia opłaty

EDYTOWALNE WZORY WNIOSKÓW
Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Załącznik numer 1 – Zgłoszenie prac geodezyjnych
Załącznik numer 2 – Zgłoszenie prac kartograficznych
Załącznik numer 3 – Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych
Wniosek – Internetowa Narada koordynacyjna

INNE DOKUMENTY
Ceny udostępnianych materiałów określono Ustawą oraz Obwieszczeniem