Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

WYKREŚLANIE Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • do wniosku należy dołączyć:

a. protokół z zebrania wraz z uchwałami:

 • o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • o przeznaczeniu  posiadanego majątku,

b. listę obecności wraz z podpisami członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu.

 

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni

 

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • stowarzyszenie otrzymuje pismo o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

PROCEDURA LIKWIDACJI:

W przypadku zaprzestania działalności i likwidacji stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia na zwołanym w tym celu zebraniu członków  powinni m.in.

 1. sporządzić protokół z zebrania,
 2. sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia, którzy uczestniczą w zebraniu,
 3. podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia (zgodnie z zapisami regulaminu), 
  w uchwale należy określić datę rozwiązania stowarzyszenia,
 4. podjąć uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (jeżeli taki posiada),
 5. zdecydować o przekazaniu i przechowywaniu akt stowarzyszenia,
 6. złożyć wniosek do starosty o wykreślenie stowarzyszenia z „Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych”.

 

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA POLEGA NA:

 • całkowitym zakończeniu jego działalności,
 • zadysponowanie pozostałego w stowarzyszeniu mienia,
 • wykreśleniu z „Ewidencji stowarzyszeń zwykłych”.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych.